תקנון אתר

חברת עוצמה פתרונות פיננסיים (להלן : " עוצמה פתרונות פיננסיים " או "החברה" ) היא  המפעילה של אתר האינטרנט של החברה בכתובת  www.otzma-p.co.il/ והמספקת של השירותים המוצעים באתר. לתנאים המפורטים להלן יהיה תוקף משפטי מחייב. כל שימוש באתר ובשירותים אשר יסופקו באמצעותו יהיה כפוף לתנאים אלו.

אנא קרא בעיון את התנאים המפורטים להלן, מאחר וכל שימוש שתעשה באתר יהיה כפוף לתקנון זה. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. היה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי התקנון שלהלן, נא הימנע משימוש באתר.

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש . השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי שימוש אלה מופנים אליך , אולם אם הנך פועל בשם ו /או עבור בית עסק, תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס, כמובן, גם לנשים. מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הנך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

עוצמה פתרונות פיננסיים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש . ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש". ייתכן ולאתרים מסוימים המופעלים על ידי עוצמה פתרונות פיננסיים ו /או מטעמה יהיו תנאי שימוש נוספים . במקרים אלה לא יהיה בתנאי השימוש האלה כדי לפגוע מתנאי השימוש הספציפיים המופיעים באתר הרלוונטי.

לכל המונחים תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם/מי ההתקשרות עליהם חתמת, אלא אם נכתב במפורש אחרת. במקרה של סתירה-יגבר האמור בהסכם ההתקשרות עם עוצמה פתרונות פיננסיים.

ב.שימוש בשירותים

על מנת לעשות שימוש באתר, אין כל צורך למסור פרטים אישיים. יחד עם זאת, במידה ותבקשו כי מי מהאתר ו/או מבעלי המקצוע ו/או המפרסמים יחזרו אליכם או לקבלת פרטים נוספים אודות שירותיהם, לקבל מבעלי המקצוע באתר ו/או ממפרסמים שונים פרטים נוספים ו/או לקבל מאיתנו עדכונים שונים, תתבקשו למסור פרטים אחדים כגון שמכם, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם וטלפון באמצעות טופס מתאים.
ב.1. בעת השימוש בשירותים, הנך מאשר לחברת עוצמה פתרונות פיננסיים לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של עוצמה פתרונות פיננסיים המפורטת להלן.
ב.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים נרשמות ומתועדות על ידי עוצמה פתרונות פיננסיים.
ב.3. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי ומדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו .
ב.4.  עוצמה פתרונות פיננסיים שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברת עוצמה פתרונות פיננסיים את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.

ג. העדר אחריות
כל התכנים המתפרסמים באתר, לרבות עצות, המלצות, הצעות, הנחיות, טיפים, מידע והסברים אחרים, מתפרסמים באתר כשירות לגולשים בלבד.
ג.1. מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ מקצועי ו/או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בהם ועל פיהם בזהירות מתאימה.
ג.2. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.
ג.3.התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר מטעם בעלי מקצוע או מפרסמים, מתפרסמים באתר לאור הצהרתם כי התכנים הינם מקוריים ואינם מפירים כל זכות של צד שלישי. במידה והנך סבור כי תוכן באתר מפר זכויות שלך, הנך מתבקש לפנות אלינו ולפרט את מהות הפגיעה. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם וינהג בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.
ג.4.כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
ג.5. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

ד. פעולות אסורות

המשתמש מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

ד.1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים .
ד.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב , או כל קוד מחשב אחר , המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים , השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עוצמה פתרונות פיננסיים לצורך אספקת השירותים.
ד.3. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.
ד.4. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
ד.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או בכל זכות קניינית אחרת המצויה בשירותים.
ד.6. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של עוצמה פתרונות פיננסיים
ד.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד ב שירותים ו/או באתר.
ד.8. הפרעה בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.
ד..9 להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו /או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.
ד..10 השירותים אותם מציעה עוצמה פתרונות פיננסיים מהווים קניינה הרוחני של עוצמה פתרונות פיננסיים . הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים , אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.
ד. .11מבלי לגרוע מהאמור לעיל , תהיה עוצמה פתרונות פיננסיים רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ד.12. שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.
ד.13. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותים לצורך רכישה ו /או מכירה של אלכוהול ו /או סמים מסוכנים ו /או תרופות ו /או פורנוגרפיה ו /או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי עוצמה פתרונות פיננסיים.
ד.14. כמו כן, הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכויות קניין רוחני או אחרת של עוצמה פתרונות פיננסיים ו/או של כל גורם שהוא.

הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים באשר לשירותים המוענקים באמצעות השירותים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית , או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי , או במסגרת ההסכם עליו הנך חתום מול עוצמה פתרונות פיננסיים .